L'Odyssée ne donne guère de renseignements sur le règne d'Ulysse en Ithaque avant la guerre de Troie. Pourtant, dans les derniers chants, entre deux épisodes dramatiques, sont esquissées quelques belles scènes de vie quotidienne : l'amour de la terre et des arbres fruitiers, l'agilité d'un chien de chasse, les échanges de cadeaux entre amis...

I- Ulysse et son père Laërte (XXIV, 336-344)

εἰ δ᾽ ἄγε τοι καὶ δένδρε᾽ ἐϋκτιμένην κατ᾽ ἀλωὴν
εἴπω, ἅ μοί ποτ᾽ ἔδωκας, ἐγὼ δ᾽ ἤιτεόν σε ἕκαστα
παιδνὸς ἐών, κατὰ κῆπον ἐπισπόμενος· διὰ δ᾽ αὐτῶν
ἱκνεύμεσθα, σὺ δ᾽ ὠνόμασας καὶ ἔειπες ἕκαστα.
ὄγχνας μοι δῶκας τρισκαίδεκα καὶ δέκα μηλέας,
συκέας τεσσαράκοντ᾽· ὄρχους δέ μοι ὧδ᾽ ὀνόμηνας
δώσειν πεντήκοντα, διατρύγιος δὲ ἕκαστος
ἤην· ἔνθα δ᾽ ἀνὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν -

«Et puis, en parcourant ce beau jardin, je te dirai
les arbres que tu m'as donnés : j'étais encore enfant,
je te suivais et t'en demandais tel ou tel ; de l'un
à l'autre nous allions, tu me disais leur nom et m'en parlais.
Tu me donnas alors treize poiriers et dix pommiers
et quarante figuiers ; de même, tu me désignas
cinquante rangs de ceps dont chacun était vendangeable ;
il y a là des grappes de toutes les sortes,
quand les saisons de Zeus du haut du ciel les alourdissent».

II- Ulysse et son chien Argos (XVII, 291-326)

ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα κείμενος ἔσχεν,
Ἄργος, Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς
θρέψε μέν, οὐδ᾽ ἀπόνητο, πάρος δ᾽ εἰς Ἴλιον ἱρὴν
ὤιχετο. τὸν δὲ πάροιθεν ἀγίνεσκον νέοι ἄνδρες
αἶγας ἐπ᾽ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς·
δὴ τότε κεῖτ᾽ ἀπόθεστος ἀποιχομένοιο ἄνακτος,
ἐν πολλῆι κόπρωι, ἥ οἱ προπάροιθε θυράων
ἡμιόνων τε βοῶν τε ἅλις κέχυτ᾽, ὄφρ᾽ ἂν ἄγοιεν
δμῶες Ὀδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρήσοντες·
ἔνθα κύων κεῖτ᾽ Ἄργος, ἐνίπλειος κυνοραιστέων.
δὴ τότε γ᾽, ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα,
οὐρῆι μέν ῥ᾽ ὅ γ᾽ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω,
ἆσσον δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος
ἐλθέμεν· αὐτὰρ ὁ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ,
ῥεῖα λαθὼν Εὔμαιον, ἄφαρ δ᾽ ἐρεείνετο μύθωι·
Εὔμαι᾽, ἦ μάλα θαῦμα, κύων ὅδε κεῖτ᾽ ἐνὶ κόπρωι.
καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ᾽ οὐ σάφα οἶδα,
εἰ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεϊ τῶιδε,
ἦ αὔτως οἷοί τε τραπεζῆες κύνες ἀνδρῶν
γίγνοντ᾽· ἀγλαΐης δ᾽ ἕνεκεν κομέουσιν ἄνακτες.
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·
καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδε τῆλε θανόντος.
εἰ τοιόσδ᾽ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα,
οἷόν μιν Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν Ὀδυσσεύς,
αἶψά κε θηήσαιο ἰδὼν ταχυτῆτα καὶ ἀλκήν.
οὐ μὲν γάρ τι φύγεσκε βαθείης βένθεσιν ὕλης
κνώδαλον, ὅττι δίοιτο· καὶ ἴχνεσι γὰρ περιήιδη·
νῦν δ᾽ ἔχεται κακότητι, ἄναξ δέ οἱ ἄλλοθι πάτρης
ὤλετο, τὸν δὲ γυναῖκες ἀκηδέες οὐ κομέουσι.
δμῶες δ᾽, εὖτ᾽ ἂν μηκέτ᾽ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες,
οὐκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ἐθέλουσιν ἐναίσιμα ἐργάζεσθαι·
ἥμισυ γάρ τ᾽ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς
ἀνέρος, εὖτ᾽ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕληισιν.
ὣς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους εὖ ναιετάοντας,
βῆ δ᾽ ἰθὺς μεγάροιο μετὰ μνηστῆρας ἀγαυούς.
Ἄργον δ᾽ αὖ κατὰ μοῖρ᾽ ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο,
αὐτίκ᾽ ἰδόντ᾽ Ὀδυσῆα ἐεικοστῶι ἐνιαυτῶι.

Un chien affalé là dressa la tête et les oreilles,
c'était Argos, le chien d'Ulysse, qu'il avait
nourri sans en pouvoir jouir, étant parti trop tôt
pour la sainte Ilion. Les princes d'abord l'avaient pris
pour chasser les chèvres sauvages, les lièvres et les daims.
Mais maintenant il gisait là sans soins, le maître absent,
sur du fumier de boeuf et de mulet qu'on entassait
devant la porte, afin que les valets d'Ulysse
eussent toujours de quoi fumer les grands domaines ;
c'est là qu'Argos était couché, couvert de tiques.
Or, sitôt qu'il flaira l'approche de son maître,
il agita la queue et replia ses deux oreilles,
mais il ne put s'en approcher ; Ulysse,
à cette vue, se détourna, essuyant une larme
qu'il cacha au porcher en se hâtant de lui parler :
« Que c'est étrange, Eumée, ce chien sur le fumier !
C'est une belle bête, et je voudrais savoir
s'il fut aussi rapide à la course que beau,
ou s'il fut simplement l'un de ces chiens de table
que leurs maîtres ne soignent que pour s'en orner. »
Alors, porches Eumée, tu lui dis en réponse :
« Hélas! c'est là le chien d'un homme mort à l'étranger...
Ah! s'il était encore, pour l'allure et les exploits,
ce qu'il fut quand Ulysse le laissa pour gagner Troie,
sa force et sa vitesse auraient tôt fait de t'étonner !
Jamais les bêtes qu'il traquait dans la forêt profonde
ne lui ont échappé : il avait la science des pistes !
Maintenant le malheur le tient, son maître est mort
à l'étranger ; les femmes le négligent, insouciantes.
Les serviteurs, dès qu'ils n'ont plus le maître qui commande,
ne veulent plus travailler comme il faut ;
et Zeus l'Assourdissant prend la moitié de sa valeur
à l'homme, dès le jour où on le livre à l'esclavage. »
Là-dessus, il gagna les demeures spacieuses
et fut droit à la salle se mêler aux prétendants.
Mais la mort noire s'était emparée d'Argos
aussitôt qu'il avait revu son maître, après vingt ans.

III- L'arc d'Ulysse (XXI, 1-41)

Τῆι δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
κούρηι Ἰκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείηι,
τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον
ἐν μεγάροις Ὀδυσῆος, ἀέθλια καὶ φόνου ἀρχήν.
κλίμακα δ᾽ ὑψηλὴν προσεβήσετο οἷο δόμοιο,
εἵλετο δὲ κληῖδ᾽ εὐκαμπέα χειρὶ παχείηι
καλὴν χαλκείην· κώπη δ᾽ ἐλέφαντος ἐπῆεν.
βῆ δ᾽ ἴμεναι θάλαμόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν
ἔσχατον· ἔνθα δέ οἱ κειμήλια κεῖτο ἄνακτος,
χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος.
ἔνθα δὲ τόξον κεῖτο παλίντονον ἠδὲ φαρέτρη
ἰοδόκος, πολλοὶ δ᾽ ἔνεσαν στονόεντες ὀϊστοί,
δῶρα τά οἱ ξεῖνος Λακεδαίμονι δῶκε τυχήσας
Ἴφιτος Εὐρυτίδης, ἐπιείκελος ἀθανάτοισι.
τὼ δ᾽ ἐν Μεσσήνηι ξυμβλήτην ἀλλήλοιϊν
οἴκωι ἐν Ὀρτιλόχοιο δαΐφρονος. ἦ τοι Ὀδυσσεὺς
ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλε·
μῆλα γὰρ ἐξ Ἰθάκης Μεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν
νηυσὶ πολυκλήϊσι τριηκόσι᾽ ἠδὲ νομῆας.
τῶν ἕνεκ᾽ ἐξεσίην πολλὴν ὁδὸν ἦλθεν Ὀδυσσεὺς
παιδνὸς ἐών· πρὸ γὰρ ἧκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες.
Ἴφιτος αὖθ᾽ ἵππους διζήμενος, αἵ οἱ ὄλοντο
δώδεκα θήλειαι, ὑπὸ δ᾽ ἡμίονοι ταλαεργοί·
αἳ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος καὶ μοῖρα γένοντο,
ἐπεὶ δὴ Διὸς υἱὸν ἀφίκετο καρτερόθυμον,
φῶθ᾽ Ἡρακλῆα, μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων,
ὅς μιν ξεῖνον ἐόντα κατέκτανεν ὧι ἐνὶ οἴκωι,
σχέτλιος, οὐδὲ θεῶν ὄπιν ἠιδέσατ᾽ οὐδὲ τράπεζαν,
τὴν ἥν οἱ παρέθηκεν· ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν,
ἵππους δ᾽ αὐτὸς ἔχε κρατερώνυχας ἐν μεγάροισι.
τὰς ἐρέων Ὀδυσῆϊ συνήντετο, δῶκε δὲ τόξον,
τὸ πρὶν μέν ῥ᾽ ἐφόρει μέγας Εὔρυτος, αὐτὰρ ὁ παιδὶ
κάλλιπ᾽ ἀποθνήισκων ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι.
τῶι δ᾽ Ὀδυσεὺς ξίφος ὀξὺ καὶ ἄλκιμον ἔγχος ἔδωκεν,
ἀρχὴν ξεινοσύνης προσκηδέος· οὐδὲ τραπέζηι
γνώτην ἀλλήλων· πρὶν γὰρ Διὸς υἱὸς ἔπεφνεν
Ἴφιτον Εὐρυτίδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν,
ὅς οἱ τόξον ἔδωκε. τὸ δ᾽ οὔ ποτε δῖος Ὀδυσσεὺς
ἐρχόμενος πόλεμόνδε μελαινάων ἐπὶ νηῶν
ἡιρεῖτ᾽, ἀλλ᾽ αὐτοῦ μνῆμα ξείνοιο φίλοιο
κέσκετ᾽ ἐνὶ μεγάροισι, φόρει δέ μιν ἧς ἐπὶ γαίης.

C'est alors qu'Athéna aux yeux brillants mit dans la tête
de la fille d'Icare, la très sage Pénélope,
de présenter aux prétendants l'arc et les haches grises
dans la salle d'Ulysse, épreuve et début du massacre.
Elle gagna le grand degré de sa demeure,
prit dans sa forte main une belle clef recourbée,
tout en airain ; la poignée en était d'ivoire.
Elle gagna la chambre avec ses femmes tout au fond :
là se trouvaient les trésors du seigneur,
le bronze, l'or et le fer bien battu.
Là se trouvaient aussi son arc réflexe et son carquois
où les flèches plaintives en grand nombre étaient logées,
cadeau d'un étranger croisé en Laconie,
Iphitos, enfant d'Eurytos, semblable aux dieux.
Ils s'étaient rencontrés tous deux en Messénie
dans la maison du sage Ortiloque, où Ulysse
était allé chercher ce que le peuple lui devait ;
car des hommes de Messénie avaient sorti d'Ithaque
sur de vastes vaisseaux trois cent moutons et leurs bergers.
Ulysse avait donc fait ce long voyage en ambassade,
presque enfant : c'est son père et les Anciens qui l'envoyaient.
Iphitos, lui, cherchait les bêtes qu'il avait perdues,
douze juments et leurs mulets infatigables ;
mais ces bêtes devaient plus tard être sa mort,
parce qu'il arriva chez l'énergique fils de Zeus,
l'homme Héraclès, l'auteur des grands travaux,
qui le tua dans sa maison malgré qu'il fût son hôte,
le cruel ! méprisant l'ire divine et cette table
où il l'avait reçu pour, sitôt après, le tuer
et garder au palais les juments aux sabots robustes.
Il rencontra Ulysse en les cherchant, lui donna l'arc
qu'avait jadis porté le grand Euryte, puis laissé
à son fils en mourant dans sa haute demeure.
Ulysse lui offrit un glaive aigu et une lance,
inaugurant leur amitié ; mais ils ne devaient pas
se recevoir chez eux ; avant, le fils de Zeus tua
Iphitos, enfant d'Eurytos, semblable aux dieux,
qui lui avait donné cet arc. Mais Ulysse jamais
ne le prenait quand il partait sur les navires noirs
pour la guerre : en mémoire de l'ami, l'arc demeurait
dans la maison, et il ne s'en servait qu'en son pays.


Références des traductions